Algemene voorwaarden

Algemeen

De klant wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna vermeld te kennen en te aanvaarden. De hierna volgende voorwaarden zijn van strenge toepassing en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de klant gesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde voor ons hebben nadat wij zulks uitdrukkelijk schriftelijk hebben erkend.

Offerte

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeldt in de offerte. De offertes worden steeds excl. BTW opgesteld. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 30 dagen voor de uitvoering van een opdracht binnen de 9 maanden. Tarieven door Inspira meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren (van 9u tot 17u op werkdagen), zodat supplementen mogelijk zijn.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand bij ondertekening door de klant van de offerte of het bezorgen aan Inspira van productie-elementen (modellen, digitale bestanden, …) met verzoek een voorstel of ontwerp te leveren.

Duur en beëindiging

Tenzij anders overeengekomen bij de bestelling of opdracht worden de duurovereenkomsten aangegaan voor 1 jaar. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van 1 jaar, tenzij één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één maand voor de afloop van de termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

Uitvoering

Inspira tracht zo goed als mogelijk het tijdschema met de verschillende fasen van het project na te leven. Dit tijdschema blijft indicatief en niet bindend. Het niet naleven van de vermelde termijnen kan in geen geval ingeroepen worden tot het bekomen van een schadevergoeding of het verbreken van de overeenkomst. De klant is gehouden de nodige medewerking te verlenen bij de uitvoering van de opdracht (teksten aanleveren, …). Bij gebreke hieraan heeft Inspira het recht de uitvoeringstermijn te schorsen en een supplement aan te rekenen voor verlet en/of meerwerk.

De facturatie

Bij de bevestiging van de opdracht is de klant gehouden tot betaling van een voorschot ten bedrage van 50% van de factuurwaarde, inclusief BTW. Bij beëindiging van de opdracht is de klant gehouden tot betaling van het saldo van het factuurbedrag, inclusief BTW.

Betalingen

Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling, na de vervaldatum van de factuur, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest worden aangerekend van 10 % per jaar. Daarenboven zal het bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het volledig factuurbedrag, met een minimum van 150 €.Indien de klant met zijn betalingen achterstallig is, heeft Inspira het recht de uitvoering van het contract te schorsen, ofwel het, zonder enige aanmaning of gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren opdrachten, zelfs indien het contract een bepaling voorziet die opeenvolgende uitvoeringen inhoudt. In alle geval behoudt Inspira al haar rechten op schadevergoeding, zoals vermeld in art. 16 van de algemene voorwaarden.

Protesten

Iedere klacht betreffende de diensten, van welke aard ook, moet gegrond en behoorlijk gemotiveerd binnen de 8 werkdagen na verzendingsdatum van de factuur aangetekend verstuurd worden. Eventuele klachten betreffende de diensten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en diensten in.

Gebruik – Eigendom

De klant kan geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen op standaardsoftware. De klant verzekert dat hij gebruik mag maken van deze standaard software..De gebruiksvoorwaarden van standaard software zullen door de klant worden nageleefd. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Inspira leiden. Specifieke software door Inspira ontwikkelt, blijft te allen tijde de intellectuele eigendom van Inspira en valt onder de bescherming van de softwarewet, tenzij expliciet anders overeengekomen. De klant erkent door het geven van een opdracht voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de te leveren software. De programma-/broncode omvat de business intelligence van Inspira en blijft eigendom van Inspira. Zij valt onder de bescherming van de auteursrechten.

Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen met de ccTLD.be geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM (www.dns.be). Voor registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl geschiedt volgens de reglementen van de NIC (www.nic.nl). De registratie van domeinnamen met TLD's .com / .org/ .biz/ .net ./ nu/ .info/ .tv/ … geschiedt volgens de reglementen zoals weergegeven op de website van Inspira onder de URL www.inspira.be. Inspira draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.... De klant zal Inspira telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Inspira of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Inspira. Op eerste verzoek van Inspira zal de klant Inspira hiervoor vrijwaren en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Inspira die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Inspira ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Inspira alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Inspira te claimen. Zo laat Inspira bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Inspira activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Activiteit van webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.inspira.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Aansprakelijkheid

Inspira neemt uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich. Enkel bewezen fouten in de uitvoering van de opdracht kunnen hun aansprakelijkheid met zich meebrengen. Inspira zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Inspira gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Inspira volgens of in verband met een met de Inspira gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat. Voor de diensten waarvoor wij enkel als tussenpersoon opereren dragen wij geen enkele aansprakelijkheid. Dergelijke diensten vallen qua aansprakelijk uitsluitend ten laste van de uitvoerder, die ons vrijwaring verschuldigd is ten aanzien van aanspraken van de klant en van derden.

Verwerking van persoonsgegevens

Inspira verzamelt enkel persoonlijke gegevens wanneer deze gegevens ons door u persoonlijk werden overgemaakt. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst te kunnen leveren. Af en toe zullen wij u, met uw toelating, commerciële boodschappen toesturen. U zal echter steeds de mogelijkheid krijgen om aan te geven dat u zulke commerciële boodschappen niet wenst te ontvangen.

Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@Inspira.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een schrijven te richten tot info@Inspira.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Inspira behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Opschorting of annulering van de opdracht

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door Inspira gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 500 € aangerekend worden. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van een laattijdige gevolggeving door de klant aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven vermeld.

Diverse bepalingen

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Inspira voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Inspira. Indien een bepaling van een met Inspira gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

Geschillenregeling

Alle betwistingen dienen te worden gebracht voor de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout en vallen onder toepassing van het Belgisch recht.